اطلاعيه

همراهان گرامي ؛ به علت تعطيلي دفتر نشر علم و اداره پست ؛ سفارشات اينترنتي كه پس از تاريخ 98/12/26 ثبت شود  در هفدهم فروردين 1399 ارسال خواهد شد

با تشكر