درباره ما

مجموعه انتشارات علم و انتشارات تمدن علمي تحت مديريت نسل 4 و 5 خانواده علمي كه همواره در بخش صنعت چاپ و نشر ايران فعال بوده اند مي باشد.

فعاليت اين واحد فرهنگي توليد و فروش كتاب در رشته هاي مختلف( به طور مفصل در قسمت فهرست موضوعي) مي باشد.

رسالت اين مجموعه در كنار جنبه اقتصادي فعاليت حرفه اي؛ توسعه فرهنگي و اقتصادي ايران عزيز مي باشد.